Bijlagen

Bijlage A Verwerking aangenomen moties bij de Algemene Beschouwingen

Terug naar navigatie - Bijlage A Verwerking aangenomen moties bij de Algemene Beschouwingen
Motie Onderwerp Motie is/wordt als volgt uitgevoerd Verwerking eventuele financiële consequenties
4M1 Asielzoekers versneld aan het werk Op dit moment is nog niet inzichtelijk welke consequenties deze motie heeft. Hiervoor dient eerst vooronderzoek gedaan te worden en een plan van aanpak te worden gemaakt. In de Begroting 2024 in het najaar zal aandacht zijn voor deze motie. Wordt verwerkt in de Begroting 2024.
4M2 Aansluiten bij ECCAR 2023 Uiterlijk 1 juli 2023 ontvangt de raad hierover een raadsinformatiebrief. Er is op dit moment nog niet bekend of hieraan financiële consequenties zijn verbonden en zo ja, hoe deze verwerkt kunnen worden. In de raadsinformatiebrief wordt hier op ingegaan.
4M3 Kosten geen drempel voor naturalisatie Uiterlijk 1 juli 2023 ontvangt de raad hierover een raadsinformatiebrief. In de raadsinformatiebrief wordt ingegaan op de eventuele financiële consequenties en de verwerking daarvan.
4M4 Reclame in bushokjes en op schermen Uiterlijk in het derde kwartaal van 2023 ontvangt de raad een raadsvoorstel over het reclamebeleid in de gemeente. De financiële consequenties worden uitgewerkt in het raadsvoorstel.
4M5 Enka vervuiling Motie is door recente besluitvorming komen te vervallen. Hier zijn geen financiële consequenties aan verbonden.
De raad heeft hierover eind maart 2023 een memorandum ontvangen.
4M6 lnzicht en overzicht Deze motie wordt uitgevoerd door de Griffie. De Griffie informeert de raad. Hieraan zijn geen financiële consequenties verbonden.

Bijlage B Raadsinformatiebrief ‘Mogelijke onderwerpen voor Investeringsagenda 2030’ december 2022, documentnummer D22.0028480

Terug naar navigatie - Bijlage B Raadsinformatiebrief ‘Mogelijke onderwerpen voor Investeringsagenda 2030’ december 2022, documentnummer D22.0028480
Nr. Onderwerp Korte beschrijving
Programma 1 Wageningen Sociaal
1.1 Onderwijshuisvesting Investeringen in de vernieuwingsopgave (renovatie of nieuwbouw) en het verduurzamen van schoolgebouwen. Afhankelijk van het tempo en de beschikbare middelen worden de scholen in een termijn van 10, 20 of 30 jaar aangepakt.
1.2 Herijking Sportbeleid: Investeringen in de herstructurering van sportparken, o.a. voor gebruik als multifunctionele accommodatie (buitenschoolse opvang, dagbesteding, fysio e.d.).
Functioneel gebruik accommodaties
1.3 Herijking Sportbeleid: Investeringen in gymzaal t.b.v. 2 basisscholen en Montessorischool.
Gymzaal Wageningen-Zuidoost
1.4 Herijking Sportbeleid: Zwembad De Bongerd is relatief jong (25 jaar) maar dringend aan verduurzaming toe. Bovendien is het zwembad te klein en is gezien de groei van Wageningen uitbreiding van het zwemwater gewenst.
Zwembad De Bongerd
1.5 Cultuur: Het museum wil een Museum zijn waar Wageningen trots op kan zijn en waar Wageningers zich in herkennen: een gerenoveerd, vergroot en heringericht museum, geleid door een betaalde professional.
Casteelse Poort
1.6 Cultuur: Investering in verbouwing en herinrichting bibliotheek om bij de tijd te blijven en om aandacht te hebben met name voor de jeugd.
BBLTHK
1.7 Cultuur: Investering in verduurzaming in combinatie met vervanging/onderhoud klimaatbeheersing.
Junushoff
1.8 Cultuur: Investering in eventuele verwerving pand indien passend in beleid strategische aankopen vastgoed (zie ook 2.11).
Broedplaats
Programma 2 Wageningen Fysiek
2.1 Stadsgracht Investeringen in de grondexploitatie project Stadsgracht, voor zover nog niet door de raad toegekend.
2.2 Vrijheidskwartier Investeringen in de gebiedsontwikkeling Vrijheidskwartier.
2.3 Parkeervoorziening voor fiets en auto Gebouwde parkeervoorziening (dubbel grondgebruik) voor zowel fiets als auto ter vergroening van het stadscentrum en waar mogelijk in combinatie met huisvesting voor ouderen/starters of mogelijke andere functies, m.a.w. voor:
- duurzame mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid;
- aantrekkelijke autoluwe binnenstad.
2.4 Vergroening van de stad Vergroening van de stad via groen van binnenstad naar alle wijken.
2.5 Zwemplas/roeiwater Zwemplas/roeiwater.
2.6 (Gemeentelijke) monumenten en stadsgezichten Een plan voor de restauratie van gemeentelijke monumenten en stadsgezichten.
2.7 (Gemeentelijke) monumenten en stadsgezichten Een plan van aanpak en stimuleringsregeling voor restauratie van monumenten (erfgoed) alsmede het in oude staat terugbrengen van gevels die door latere verbouwing uit het zicht zijn verdwenen.
2.8 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Verduurzaming gemeentelijk vastgoed tweede fase.
2.9 Woningbouw-opgave De ambities m.b.t. betaalbaarheid en duurzaamheid leiden mogelijk tot onrendabele toppen. Om beleid te kunnen voeren op het tegemoetkomen in of tenietdoen van de onrendabele toppen zijn financiële middelen nodig.
2.10 Toekomstbestendig maken en houden van bedrijfslocaties Investeringen in het toekomstbestendig maken en houden van bedrijfslocaties, bijv. herstructurering bedrijventerrein Nudepark 1.
2.11 Strategische aankopen vastgoed en gronden Strategisch aankopen van vastgoed en gronden om functieverandering te realiseren, de economie te versterken en/of natuurontwikkeling te bevorderen.
2.12 Warmtenet Nude Investeringen in voorfinanciering en aanleg van warmtenet gelijktijdig met de herinrichting openbare ruimte van de Nude.
2.13 Opwekken energie d.m.v. wind en zon Investeringen in methoden, technieken, financiering en subsidiëring van energie-opwekking d.m.v. wind en zon.
2.14 Subsidies verduurzaming gebouwde omgeving Subsidies die bewoners en eigenaars helpen om de gebouwen in Wageningen zo energiezuinig mogelijk te maken, bijv. voor isolatie, beglazing, nieuwe warmteoplossingen, duurzame opwek, (grootschalige) opslag etc.
De verwachting is dat het Rijk hiervoor middelen gaat toewijzen, maar óf, wanneer en hoeveel is nog niet bekend.
2.15 Wijk voor wijk: integraal herinrichtingsplan Wijk voor wijk integraal herinrichtingsplan gericht op een toekomstbestendige inrichting t.b.v.:
- tegengaan hittestress en droogte;
- waterberging;
- biodiversiteit;
- bewegen en ontmoeten in het groen.
Het betreft investeringen in aanvulling op de reguliere investeringskredieten voor onderhoud/vervanging van wegen, riolering en groen. Het is belangrijk om vooraf middelen beschikbaar te hebben om op het juiste moment koppelkansen te kunnen benutten.
2.16 Aanleg twee waterpleinen Aanleg twee waterpleinen tegen hittestress, als onderdeel van klimaatadaptieve inrichting van de omgeving.
2.17 Vervangingsinvesteringen voor bomen en groen Vervangingsinvesteringen voor bomen en andere groenstructuren.
2.18 Structurele bijdrage aan het landschapsfonds Een structurele bijdrage aan het landschapsfonds t.b.v. aanleg en onderhoud van natuur in Wageningen.
2.19 Mobiliteit: Doorstroming kruispunten Diedenweg – geluidsmaatregelen woningen.
Diedenweg
2.20 Mobiliteit: Om Wageningen leefbaar en bereikbaar te houden is het goed functioneren van de ring van belang, om sluipverkeer te voorkomen en om de doorstroming van het (H)OV te borgen. Dit vraagt om investeringen in bijvoorbeeld:
Ontsluiting KennisAs / Wageningen - Nijenoord Allee (vanaf Rooseveltweg) - Kortenoord Allee – N225 (inclusief aanpassing / verplaatsing busstation);
- Opschaling busstation tot binnenstedelijke Hub
2.21 Mobiliteit: Er is een sterke woon-werk relatie tussen Wageningen en Ede (beide kanten uit). Daarom is een 2e fietsverbinding Wageningen-Ede wenselijk, naast een goede fietsverbinding door het binnenveld met Veenendaal.
Doorfietsroutes en fietsveiligheid binnenveld
2.22 Mobiliteit: Voor de fietsroutes en fietsveiligheid zullen naar verwachting enkele fietstunnels nodig zijn.
Fietstunnels
2.23 Mobiliteit: Inzetten op Hubs, zowel op regionaal niveau als lokaal: aan rand van en in de stad enkele grote(re) hubs, in combinatie met kleinere wijkhubs.
(wijk)Hubs
2.24 Binnenstad Invulling afhankelijk van omgevingsvisie. Hierbij valt o.a. te denken aan:
- Autoluw maken;
- Aantrekkelijke maken;
- Duurzaam veilige inrichting van wegen; fietspaden en plantsoen;
- Herinrichting Bergstraat naar voetgangersgebied

Bijlage C Eisenhowermatrix onderwerpen Maatschappelijke Investeringsagenda 2030

Terug naar navigatie - Bijlage C Eisenhowermatrix onderwerpen Maatschappelijke Investeringsagenda 2030
Kwadrant II: Kwadrant I:
Urgent, minder belangrijk Belangrijk, urgent
‘Wachtlijstprojecten’ ‘Sleutelprojecten’
2.8 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 1.1 Onderwijshuisvesting (3 scholen)
1.4 Herijking Sportbeleid: Zwembad De Bongerd
1.6 Cultuur: Bibliotheek
Binnenstedelijke ontwikkeling:
2.1 Stadsgracht
2.2 Vrijheidskwartier
2.3 Parkeervoorziening voor fiets en auto
2.4 Vergroening van de stad
2.11 Strategische aankopen vastgoed en gronden
2.18 Structurele bijdrage landschapsfonds
Kwadrant IV: Kwadrant III:
Minder belangrijk, minder urgent Belangrijk, minder urgent
‘Buiten de scope’ ‘Wachtlijstprojecten’
1.2 Herijking Sportbeleid: Multifunctionele accommodatie 1.1 Onderwijshuisvesting (overige scholen)
1.3 Herijking Sportbeleid: Gymzaal Wageningen Zuidoost 1.7 Cultuur: Junushoff)
1.5 Museum Casteelse poort 1.8 Cultuur: Broedplaats
2.5 Zwemplas/roeiwater 2.6 (Gemeentelijke) monumenten en stadsgezichten: Restauratie
2.16 Aanleg twee waterpleinen 2.7 (Gemeentelijke) monumenten en stadsgezichten: stimuleringsregeling
2.17 Vervangingsinvesteringen bomen en groen 2.9 Woningbouw-opgave
(wordt opgepakt als nieuw beleid, zie paragraaf 2.2 ‘Meerjarig 2.10 Toekomstbestendig maken en houden bedrijfslocaties
bomenvervanginsplan’). 2.12 Warmtenet Nude
2.13 Opwekken energie d.m.v. wind en zon
2.14 Subsidies verduurzaming gebouwde omgeving
2.15 Wijk voor wijk: integraal herinrichtsplan
2.19 Mobiliteit: Diedenweg
2.20 Mobiliteit: Ontsluiting KennisAs/Wageningen
2.21 Mobiliteit: Doorfietsroutes en fietsveiligheid binnenveld
2.22 Mobiliteit: Fietstunnels
2.23 Mobiliteit: (wijk)Hubs
2.24 Binnenstad