Bestuurlijke boodschap

Bestuurlijke boodschap

Terug naar navigatie - Bestuurlijke boodschap

Wageningen is uniek: een bruisende, internationale stad omringd door prachtige landschappen. Wereldstad in zakformaat. De stad van de vrijheid. Met een universiteit die werkt aan oplossingen voor de toekomst van stad, regio en wereld. Het Wageningen van de toekomst vraagt om een gerichte agenda met fundamentele keuzes.

Met deze kadernota stelt het college kaders voor aan de gemeenteraad voor de Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027, met een vooruitblik op de ontwikkelingen tot en met 2030. We blikken daarmee bewust verder vooruit dan de coalitieperiode die loopt tot 2026. De opgaven waar we voor staan vragen daarom.

Zo streven we naar klimaatneutraliteit en méér biodiversiteit, versterking van onze (kennis) economie, de bouw van voldoende woningen, die bovendien goed bereikbaar zijn voor de inwoners, en bestaanszekerheid voor onze inwoners.

Vraagstukken die zich niet tot onze gemeentegrenzen beperken. Dit betekent dat wij in de regio steeds meer onze rol pakken en positie kiezen. Dit hebben we laten zien door het opstellen van Het Wageningse bod waarin de kwalitatieve groei van Wageningen in vier deelambities is uitgewerkt: een sterke en gezamenlijke boodschap waarmee we als Wageningen laten zien wat onze ambities zijn en welke bijdrage wij kunnen leveren.

We zijn samen aan de slag gegaan. De komende maanden gaan we verder met de ontwikkeling en de uitdagingen waar we onszelf voor gesteld zien. Dat is niet eenvoudig en vraagt voortdurend dat wij in gesprek zijn met de inwoners, bedrijven en instellingen van onze stad, maar ook met andere gemeenten, provincies en het Rijk. Vanuit onze Wageningse waarden inclusief, groen, sociaal, innovatief en duurzaam.

Deze kadernota is bedoeld als inspirerend en richtinggevend denkkader dat u als gemeenteraad helpt bij het maken van de belangrijke keuzes voor huidige en toekomstige generaties. Vanzelfsprekend zijn het financiële meerjarenperspectief en de maatschappelijke investeringsruimte daarbij belangrijke randvoorwaarden. Niet alles kan, niet alles kan nu. Dialoog over wat belangrijk en urgent is voor onze stad vormt daarom de basis voor de behandeling van Kadernota en Maatschappelijke Investeringsagenda. Vooralsnog schatten wij het benodigde totaalbedrag voor de realisatie van de sleutelprojecten uit de Maatschappelijke Investeringsagenda in op een bedrag tussen € 15 miljoen en € 20 miljoen.

Het college van burgemeester en wethouders, gemeente Wageningen
28 maart 2023