Financiële positie en risicobeheersing

Weerstandsvermogen

Terug naar navigatie - Weerstandsvermogen

In onderstaande tabel ziet u het weerstandsvermogen gebaseerd op de Kadernota 2021 inclusief het effect van het geprognosticeerde resultaat van deze bestuursrapportage op de reserves.

Onderdeel (x € 1.000) Begroting 2021
Beschikbare weerstandscapaciteit:
Post onvoorzien 20
Onbestemde reserve 2.722
Kapitaal zonder bestemming 3.911
Reserves grondexploitatie 4.498
Batige saldi grondexploitaties 25% 0
Overige bestemmingsreserves 556
Doorwerking saldo 2021 in reserves 5.272
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 16.979
Totale risico’s 3.591
Benodigde weerstandscapaciteit 8,5% 9.204
Gewenste weerstandscapaciteit 10% 10.828
Werkelijke weerstandscapaciteit 15,7%