Bijlagen

Bijlage 1: Raadsvoorstel Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage najaar 2021

Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage najaar 2021

Terug naar navigatie - Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage najaar 2021

 

 

Programma (bedragen x € 1.000) Begroting 2021 na Kadernota 2021 incl. meicirculaire 2021 Programma (bedragen x € 1.000) Begroting 2021 incl. administratieve wijzigingen *
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Bereikbaarheid 4.859 2.421 -2.438 01 Bereikbaarheid 4.979 2.541 -2.438
02 Economische ontwikkeling 2.465 2.015 -450 02 Economische ontwikkeling 2.536 2.086 -450
03 Ruimtelijke ontwikkeling 9.076 2.572 -6.504 03 Ruimtelijke ontwikkeling 9.905 3.401 -6.504
04 Milieu 8.149 8.129 -20 04 Milieu 8.449 8.429 -20
06 Maatschappelijke ontwikkeling 53.577 18.023 -35.553 06 Maatschappelijke ontwikkeling 55.754 20.201 -35.553
07 Onderwijs & educatie 4.255 610 -3.645 07 Onderwijs & educatie 4.324 679 -3.645
08 Wonen 1.631 1.825 194 08 Wonen 1.631 1.825 194
09 Sport en cultuur 7.058 1.341 -5.717 09 Sport en cultuur 7.500 1.783 -5.717
10 Veiligheid 2.000 0 -2.000 10 Veiligheid 2.000 0 -2.000
11 Transparante overheid 3.432 468 -2.964 11 Transparante overheid 3.522 558 -2.964
12 Algemene dekking en onvoorzien 15.485 75.171 59.686 12 Algemene dekking en onvoorzien 22.956 82.642 59.686
Totaal (incl. mutaties reserves) 111.987 112.575 588 Totaal (incl. mutaties reserves) 123.557 124.145 588
* Begroting 2021 inclusief budgettair neutrale administratieve begrotingswijzigingen t/m 8 oktober 2021
Programma (bedragen x € 1.000) Mutaties Berap Najaar 2021 Programma (bedragen x € 1.000) Begroting 2021 na Berap
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Bereikbaarheid 0 -356 -356 01 Bereikbaarheid 4.979 2.185 -2.794
02 Economische ontwikkeling 0 0 0 02 Economische ontwikkeling 2.536 2.086 -450
03 Ruimtelijke ontwikkeling -252 0 252 03 Ruimtelijke ontwikkeling 9.653 3.401 -6.252
04 Milieu 849 350 -499 04 Milieu 9.298 8.779 -519
06 Maatschappelijke ontwikkeling -3.265 58 3.323 06 Maatschappelijke ontwikkeling 52.489 20.259 -32.230
07 Onderwijs & educatie 23 150 127 07 Onderwijs & educatie 4.347 829 -3.518
08 Wonen 89 49 -40 08 Wonen 1.720 1.874 154
09 Sport en cultuur 127 0 -127 09 Sport en cultuur 7.628 1.783 -5.845
10 Veiligheid 0 0 0 10 Veiligheid 2.000 0 -2.000
11 Transparante overheid 0 0 0 11 Transparante overheid 3.522 558 -2.964
12 Algemene dekking en onvoorzien -792 1.213 2.004 12 Algemene dekking en onvoorzien 22.164 83.854 61.690
Totaal (incl. mutaties reserves) -3.221 1.463 4.684 Totaal (incl. mutaties reserves) 120.336 125.608 5.272

Ter informatie: financieel overzicht met nieuwe programma-indeling

Terug naar navigatie - Ter informatie: financieel overzicht met nieuwe programma-indeling
Programma (bedragen x € 1.000) Begroting 2021 na Kadernota 2021 incl. meicirculaire 2021 Programma (bedragen x € 1.000) Begroting 2021 incl. administratieve wijzigingen *
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
06 Maatschappelijke ontwikkeling 53.577 18.023 -35.553 06 Maatschappelijke ontwikkeling 55.754 20.201 -35.553
07 Onderwijs & educatie 4.255 610 -3.645 07 Onderwijs & educatie 4.324 679 -3.645
09 Sport en cultuur 7.058 1.341 -5.717 09 Sport en cultuur 7.500 1.783 -5.717
10 Veiligheid 2.000 0 -2.000 10 Veiligheid 2.000 0 -2.000
01 Wageningen Sociaal 66.890 19.974 -46.916 01 Wageningen Sociaal 69.578 22.663 -46.916
01 Bereikbaarheid 4.859 2.421 -2.438 01 Bereikbaarheid 4.979 2.541 -2.438
02 Economische ontwikkeling 2.465 2.015 -450 02 Economische ontwikkeling 2.536 2.086 -450
03 Ruimtelijke ontwikkeling 9.076 2.572 -6.504 03 Ruimtelijke ontwikkeling 9.905 3.401 -6.504
04 Milieu 8.149 8.129 -20 04 Milieu 8.449 8.429 -20
08 Wonen 1.631 1.825 194 08 Wonen 1.631 1.825 194
02 Wageningen Fysiek 26.180 16.962 -9.219 02 Wageningen Fysiek 27.501 18.282 -9.219
11 Transparante overheid 3.432 468 -2.964 11 Transparante overheid 3.522 558 -2.964
12 Algemene dekking en onvoorzien 15.485 75.171 59.686 12 Algemene dekking en onvoorzien 22.956 82.642 59.686
03 Bestuur en organisatie 18.917 75.639 56.722 03 Bestuur en organisatie 26.478 83.200 56.722
Totaal (incl. mutaties reserves) 111.987 112.575 588 Totaal (incl. mutaties reserves) 123.557 124.145 588
* Begroting 2021 inclusief budgettair neutrale administratieve begrotingswijzigingen t/m 8 oktober 2021
Programma (bedragen x € 1.000) Mutaties Berap Najaar 2021 Programma (bedragen x € 1.000) Begroting 2021 na Berap
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
06 Maatschappelijke ontwikkeling -3.265 58 3.323 06 Maatschappelijke ontwikkeling 52.489 20.259 -32.230
07 Onderwijs & educatie 23 150 127 07 Onderwijs & educatie 4.347 829 -3.518
09 Sport en cultuur 127 0 -127 09 Sport en cultuur 7.628 1.783 -5.845
10 Veiligheid 0 0 0 10 Veiligheid 2.000 0 -2.000
01 Wageningen Sociaal -3.115 208 3.323 01 Wageningen Sociaal 66.463 22.871 -43.593
01 Bereikbaarheid 0 -356 -356 01 Bereikbaarheid 4.979 2.185 -2.794
02 Economische ontwikkeling 0 0 0 02 Economische ontwikkeling 2.536 2.086 -450
03 Ruimtelijke ontwikkeling -252 0 252 03 Ruimtelijke ontwikkeling 9.653 3.401 -6.252
04 Milieu 849 350 -499 04 Milieu 9.298 8.779 -519
08 Wonen 89 49 -40 08 Wonen 1.720 1.874 154
02 Wageningen Fysiek 686 43 -643 02 Wageningen Fysiek 28.187 18.325 -9.862
11 Transparante overheid 0 0 0 11 Transparante overheid 3.522 558 -2.964
12 Algemene dekking en onvoorzien -792 1.213 2.004 12 Algemene dekking en onvoorzien 22.164 83.854 61.690
03 Bestuur en organisatie -792 1.213 2.004 03 Bestuur en organisatie 25.686 84.413 58.727
Totaal (incl. mutaties reserves) -3.221 1.463 4.684 Totaal (incl. mutaties reserves) 120.336 125.608 5.272

Bijlage 2: Infographic kwartaalrapportage Q2 Sociaal domein

Bijlage 3: Toelichting administratieve begrotingswijzigingen 2021

Toelichting budgettair neutrale administratieve begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Toelichting budgettair neutrale administratieve begrotingswijzigingen

 

01 Bereikbaarheid

Ten behoeve van de aanvulling van de reserve dekking kapitaallasten investeringen heeft een onttrekking aan de reserve bovenwijkse voorzieningen plaatsgevonden ter hoogte van € 120.000.

 

02 Economische ontwikkeling

Van 2020 naar 2021 is € 72.000 overgeheveld ten behoeve van:

 • Visie op economie (€ 23.000)
 • Voormalige subsidie Regio Foodvalley (€ 35.000)
 • Quality of life (€ 14.000)

Deze bedragen zijn onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor programma 2.

 

03 Ruimtelijke ontwikkeling

Van 2020 naar 2021 is € 581.000 overgeheveld ten behoeve van:

 • Project Omgevingswet (€ 382.000)
 • Project Grebbedijk (€ 74.000)
 • Startnotitie omgevingsvisie stad (€ 25.000)
 • Biodiversiteitsplan (€ 50.000)
 • Kennis-as Kennislandschap (€ 50.000)

Deze bedragen zijn onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor programma 3.

Daarnaast zijn budgetten verhoogd samenhangend met verkregen middelen (hier is dus sprake van een stijging van de baten en de lasten):

Voor de inzet van BOA’s etc. is € 142.000 ontvangen van het ministerie van Justitie en veiligheid
Binnen het ruimtelijk domein is € 36.000 ontvangen aan provinciale subsidies

Ten behoeve van het bestemmingsplan centrum is € 40.000 onttrokken uit bestemmingsreserve Bestemmingsplan centrum.

 

04 Milieu

Van 2020 naar 2021 is € 300.000 overgeheveld ten behoeve van:

 • Stimulering glasbakken (€ 21.000)
 • Verduurzaming schoolgebouwen (€ 204.000)
 • Pilot warme lunch (€ 15.000)
 • Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord klimaat (€ 60.000)

Deze bedragen zijn onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor programma 4.

 

06 Maatschappelijke ontwikkeling

Er is binnen programma 6 € 581.000 overgeheveld van 2020 naar 2021 (besluitvorming bij de jaarrekening 2020). Dit bedrag is onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor programma 6. Er is € 2.304.000 toegevoegd aan de baten- en lastenkant met betrekking tot het voorlopig budget Gebundelde uitkering 2021. Het voorlopige budget 2021 is hoger dan het nader voorlopig budget 2020 dat in de primitieve begroting was opgenomen. 

Er is een bedrag van € 785.000 verlaagd aan de lasten- en batenkant voor beschermd wonen vanwege de openstelling van de Wet langdurige zorg voor een deel van de doelgroep beschermd wonen. Het principe budget volgt cliënt leidt tot lagere uitgaven en uiteraard tot een lagere rijksbijdrage. De gemeente Ede draagt in 2021 nog € 77.000 bij aan uitgaven voor maatschappelijke opvang. Zowel de bijdrage als de verwachte uitgaven zijn via een administratieve begrotingswijziging begroot. 

 

07 Onderwijs & educatie

Van 2020 naar 2021 is € 69.000 overgeheveld ten behoeve van Vervolgonderzoek IHP. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor programma 7.

 

09 Sport en cultuur

Van 2020 naar 2021 is € 442.000 overgeheveld ten behoeve van:

 • Herstelwerkzaamheden vrijheidsvuur (€ 11.000)
 • Ondersteuning lokale culturele voorzieningen (€ 290.000)
 • Het Cultuuractieplan (€ 91.000)
 • Restantbudget cultuur (€ 50.000)

Deze bedragen zijn onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor programma 9.

 

11 Transparante overheid

Van 2020 naar 2021 is € 90.000 overgeheveld ten behoeve van:

 • Budget werving nieuwe burgemeester 2021 (€ 16.000)
 • Experimenten democratische vernieuwing (€ 19.000)
 • Organisatie Tweede Kamerverkiezingen i.r.t. Covid-19 (€ 55.000)

Deze bedragen zijn onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor programma 11.

 

12 Algemene dekking en onvoorzien

Binnen programma 12 heeft de administratieve verwerking van het raadsbesluit over de Jaarrekening 2020 plaatsgevonden. Dat betekent dat het jaarrekeningresultaat over 2020 ter hoogte van € 6.870.000 als baat is binnengekomen in programma 12 en vervolgens in verschillende reserves is gestort. Daarnaast is ten behoeve van de uitvoering van de Migratie Oracle € 96.000 onttrokken aan de reserve, waarmee het budget is verhoogd ter uitvoering van deze migratie. 

Van 2020 naar 2021 is € 476.000 overgeheveld ten behoeve van:

 • Faciliteren thuiswerken: Arbomiddelen (€ 109.000)
 • EHRM-software en salarisdienstverlening (€ 77.000)
 • Project WOZ van m3 naar m2 (€ 40.000)
 • Personeel en organisatie (€ 250.000)

Deze bedragen zijn onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor programma 12.

 

Administratieve begrotingswijzigingen 2021

Programma (bedragen x € 1.000) Begroting 2021 na Kadernota 2021 incl. meicirculaire 2021 Programma (bedragen x € 1.000) Mutaties administratieve begrotingswijzigingen 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Bereikbaarheid 4.859 2.421 -2.438 01 Bereikbaarheid 120 120 0
02 Economische ontwikkeling 2.465 2.015 -450 02 Economische ontwikkeling 72 72 0
03 Ruimtelijke ontwikkeling 9.076 2.572 -6.504 03 Ruimtelijke ontwikkeling 829 829 0
04 Milieu 8.149 8.129 -20 04 Milieu 300 300 0
06 Maatschappelijke ontwikkeling 53.577 18.023 -35.553 06 Maatschappelijke ontwikkeling 2.177 2.177 0
07 Onderwijs & educatie 4.255 610 -3.645 07 Onderwijs & educatie 69 69 0
08 Wonen 1.631 1.825 194 08 Wonen 0 0 0
09 Sport en cultuur 7.058 1.341 -5.717 09 Sport en cultuur 442 442 0
10 Veiligheid 2.000 0 -2.000 10 Veiligheid 0 0 0
11 Transparante overheid 3.432 468 -2.964 11 Transparante overheid 90 90 0
12 Algemene dekking en onvoorzien 15.485 75.171 59.686 12 Algemene dekking en onvoorzien 7.471 7.471 0
Totaal (incl. mutaties reserves) 111.987 112.575 588 Totaal (incl. mutaties reserves) 11.570 11.570 0
Programma (bedragen x € 1.000) Begroting 2021 incl. administratieve wijzigingen *
Lasten Baten Saldo
01 Bereikbaarheid 4.979 2.541 -2.438
02 Economische ontwikkeling 2.536 2.086 -450
03 Ruimtelijke ontwikkeling 9.905 3.401 -6.504
04 Milieu 8.449 8.429 -20
06 Maatschappelijke ontwikkeling 55.754 20.201 -35.553
07 Onderwijs & educatie 4.324 679 -3.645
08 Wonen 1.631 1.825 194
09 Sport en cultuur 7.500 1.783 -5.717
10 Veiligheid 2.000 0 -2.000
11 Transparante overheid 3.522 558 -2.964
12 Algemene dekking en onvoorzien 22.956 82.642 59.686
Totaal (incl. mutaties reserves) 123.557 124.145 588
* Begroting 2021 inclusief budgettair neutrale administratieve begrotingswijzigingen t/m 8 oktober 2021